Zaakceptuj Warunki Wynajmu

Warunki wynajmu

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu Bez Kierowcy.

Definicje.

Wynajmujący: Waldemar Klepalow (C4Rent) Avenida Gran Muralla China 4/27. 03177 Alicante España NIF: Y6575045A Tel.0034641797880 e-mail: office@c4rent.es.

Najemcaosoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.

Pojazdsamochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie. Umowaumowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony.

Strony: Najemca lub Wynajmujący

Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu przez okres trwania umowy.

Ogólne informacje.

Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 25 lat oraz prawo jazdy powyżej 5 lat.

Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: (dowód osobisty lub paszport) oraz ważne prawa jazdy.

Wynajęty Pojazd nie może być używany:

do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu lub celach zarobkowych,

do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,

w wyścigach, rajdach lub zawodach,

gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.

Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez pisemnej wyrażonej zgody wynajmującego.

Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowany dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy office@c4rent.es office@c4rent.es.

W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.

Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z pkt 12.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji.

Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.

W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.

Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.

W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 11 powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 100 EUR za każdy rozpoczęty dzień, oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.

Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.

Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.

Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz. W przeciwnym razie zostanie mu naliczona opłata z punktu 8 i 9 Tabeli opłat dodatkowych.

Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:

Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),

Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,

Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.

W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.

W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, lub innym organom do tego uprawnionym).

Najemca wyraża zgodę na umieszczenie w pojeździe lokalizatora GPS.

Wyjazd poza granicę Hiszpanii.

Wyjazd Pojazdem poza granice Hiszpanii , wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca.

Najemca nie może wyjeżdżać do miast : Ceuta, Melilla oraz na wyspy Kanaryjskie lub Baleary.

Najemca wyjeżdżający poza granice państwa zobowiązany jest do wyposażenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.

Pozwolenie na wyjazd zagraniczny udziela się tylko do trzech krajów : Portugalia, Francja i Gibraltar.

Opłaty.

Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Pojazdu przed najmem kartą płatniczą wystawioną na imię i nazwisko Najemcy – Visa lub Mastercard. W przypadku Pojazdów Premium, wymagana jest karta kredytowa.

W chwili wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.

Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-30 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej (BANK).

W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.

W przypadku anulowania opłaconej on-line rezerwacji jest naliczana opłata w kwocie 50 EUR za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.

Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.

Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

W przypadku przedłużenia najmu za zgodą Wynajmującego stawka obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej opłaty wynikającej z Umowy.

Wszystkie płatności zawarte w Umowie są w walucie (EUR) i są wyrażone w wartości Brutto z VAT.

Ubezpieczenia

Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Hiszpanii oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.

Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego i na warunkach zawartych w polisie.

Udział własny w szkodzie lub kradzieży.

Collision Damage Waiver tj. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP) Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia

dodatkowej opłaty ( w wysokości depozytu) zgodnie z obowiązującą stawką w dniu podpisania Umowy Najmu. CDW i TP nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, okien dziwi a także wnętrza Pojazdu (uszkodzenia wyposażenia Pojazdu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Pojazdu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Pojazdu. W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego, nie podlega on zniesieniu udziału własnego w szkodzie a najemca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za jego uszkodzenie.

Awaria

Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy na okres naprawy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.

Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,

uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania Pojazdem,

unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Hiszpanii,

aktów wandalizmu.

Wypadki, uszkodzenie, kradzież.

W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Pojazdem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.

Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową (office@c4rent.es) lub telefoniczną (0034641797880). W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.

Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:

dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji

dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia

nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia

w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią – podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

Odpowiedzialność Wynajmującego.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.

Opłaty dodatkowe.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:

umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,

uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam

prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy, i z pelna iloscia pumktow karnych.

nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,

ucieczki z miejsca wypadku,

wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.

odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,

braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów

Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami – 100 EUR.

Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej – 200 EUR.

Brak kluczyka – 50 EUR. + koszt uzupełnienia brakującego kluczyka w serwisie ASO.

Brak tablicy rej., naklejki rej. Na szybie (za każde) – 50 EUR. + koszt uzupełnienia brakującej tablicy rej.

Palenie tytoniu w Pojeździe – 150 EUR.

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści – 100 EUR.

Zwrot brudnego Pojazdu – 25 EUR.

Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 150 EUR.

Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 50 EUR. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO.

Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa – 50 EUR. + koszt naprawy pojazdu w serwisie ASO.

Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego –

800 EUR. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO.

Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 140 km h – 50 EUR.

Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) – 50 EUR. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO.

Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.

Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu –

500 EUR.

Usługa tankowania Pojazdu 20 EUR + koszt paliwa.

W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Hiszpanii bez zgody – 500 EUR.

Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa – 50 EUR.

Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania samochodu przez klienta – 50 EUR + rzeczywisty koszt mandatu lub opłaty.